نام : فخری السادات 
نام خانوادگی: سید نژاد  
سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه
تحصیلات : لیسانس آزمایشگاه
شرح وظایف: 
1- بررسی نیازها و اولویت های شهرستان و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه
2 - تعیین خط مشی و سیاست های کلی برنامه های آزمایشگاه و پیشنهاد آن به ریاست مرکز بهداشت رشت 
3- برنامه ریزی و انجام هماهنگیهای لازم جهت اجرا ،نظارت و همکاری در اجرای طرحهای مرتبط کشوری و استانی 
4 - نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید اموال سرمایه ای آزمایشگاههای شهرستان با هماهنگی معاونت بهداشتی
5- نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید  مواد مصرفی و غیر مصرفی آزمایشگاههای مرکز بهداشت رشت 
6- هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت جلب همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط بمنظور رفع مشکلات واحد
7- راه اندازی، توسعه و تجهیز و پشتیبانی علمی و عملی آزمایشگاهها ومراکز نمونه گیری درمرکز بهداشت رشت
8- کارشناس مسئول آزمایشگاه مرتبط بیماریهای واگیر و غیر واگیر و انجام هماهنگی های لازم در ارتباط با سایر گروهها و واحدها
9 - کارشناس مسئول آزمایشگاه تضمین کیفیت و استاندارد سازی در آزمایشگاههای تحت پوشش شهرستان رشت
10 - نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای سطح علمی پرسنل آزمایشگاهها 
11 - نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آزمایشگاه و جهت بخشی در راستای اثر بخشی بیشتر خدمات و رفع موانع احتمالی
12-  شرکت در جلسات و کمیته ها
13 – نظارت بر اجرای طرحهای کشوری و استانی در آزمایشگاههای مرکز بهداشت شهرستان رشت  
14-  مسئول اجرائی برنامه بیمه روستایی در آزمایشگاههای مرکز بهداشت شهرستان رشت
 15 -  تجزیه و تحلیل آمار عملکرد ومالی آزمایشگاههای تابعه وگزارش به ریاست محترم مرکز بهداشت رشت ومعاونت محترم بهداشتی
16- پیگیری  عقد قرار داد با آزمایشگاههای همکار در طرح بیمه روستایی
17 – بررسی اولیه ارایه صورتحساب ارسالی آزمایشگاههای همکار بیمه روستایی و ارسال آن به معاونت بهداشتی وریاست مرکز بهداشت جهت تایید نهایی وپرداخت حق الزحمه 
18- نظارت بر آزمایشگاههای تابعه شهرستان رشت وآزمایشگاههای همکار در بیمه روستایی و تالاسمی وهیپو تیروییدی  نوزادان 
19 - شرکت در جلسات و انجام پیگیریهای لازم از آزمایشگاه معاونت محترم بهداشتی  در جهت حفظ و ارتقاء سطح آزمایشگاههای شهرستان 
20- تهیه و جمع آوری  دستورالعملها و جزوات آموزشی جهت ارتقا سطح علمی پرسنل آزمایشگاهها
21 – نظارت بر تدوین و تهیه سؤال های امتحانی برای پرسنل و نظارت بر روند برگزاری امتحانات جامع وجمع آوری وارسال گواهی به معاونت محترم بهداشتی جهت تایید نهایی
22 -  نظارت برچک لیست های تکمیل شده آزمایشگاهها توسط کارشناسان ستادی وپس خوراند آن به ریاست محترم مرکز بهداشت رشت
23 - پاسخ به مکاتبات و نامه های اداری 
24 - انجام سایر امور مربوطه 
کارشناسان واحد:
نام: فریده
نام خانوادگی: مهدی پور
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی
شرح وظایف:
- کارشناس آزمایشگاه مرتبط با بیماریهای غیر واگیر شامل : دیابت _تیروئید _PKU _طرح مادران باردار _تالاسمی طرح سلامت سالمندان و...
- کارشناس آزمایشگاه در برنامه تضمین کیفیت و استاندارد سازی 
- کارشناس آموزش وبرگزاری کارگاهها ، دوره های بازآموزی با همکاری مسئول آزمایشگاههای شهرستان 
-  تهیه برنامه آموزشی واجرای کارگاهها ، تهیه سئوالات وبرگزاری آزمون  و ارزشیابی سالیانه  صدور گواهیهای آموزشی 
-  تهیه بسته های آموزشی ، دستورالعملها و تکمیل چک لیستهای مورد نیاز آزمایشگاههای شهرستان رشت براساس نظر استان
-  شرکت در جلسات و کمیته ها با هماهنگی مسئول آزمایشگاه شهرستان رشت
-  انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستهاجهت تعیین آزمایشگاههای خصوصی همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در شهرستان و همکاری با ممیزین استان
-  برگزاری و آموزش کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاههای تابعه به صورت کارگاهی و آموزش در محل 
- پایش آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه و ارسال پس خوراند
- تدوین برنامه عملیاتی با همکاری سایر کارشناسان
- مشارکت در طرحها و برنامه های بهداشتی 
- جمع آوری نیازهای اقلام مصرفی و غیر مصرفی آزمایشگاههای مرکز بهداشت شهرستان رشت  
-  جمع آوری وتجزیه تحلیل آمار ارسالی از آزمایشگاههای مراکز بهداشتی
-  پیگیری امور مربوط به طرح بیمه روستائی و پزشک خانواده- دریافت دستورالعملها ،ثبت و جمع آوری اطلاعات و آمار آزمایشگاههای همکار
-  پاسخ به نامه های اداری مربوطه درصورت ارجاع مسئول واحد
- انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای بهداشت  
نام : علی
نام خانوادگی : رضانژاد
سمت : کارشناس آزمایشگاه
تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی
شرح وظایف :
  -  کارشناس  آزمایشگاه مرتبط با بیماریهای واگیر شامل : سل و جذام – مالاریا – لیپتوسپیرا –   بیماریهای  روده ای - سیاه سرفه- دیفتری - التور – آنفلوانزا – مننژیت و...   
- کارشناس آزمایشگاه مرتبط با برنامه گلوبال فاند در شهرستان – انجام هماهنگی های لازم با استان و واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان رشت 
- کارشناس گلوبال فاند مالاریا در بخش آزمایشگاه – آموزش، جمع آوری و پردازش اطلاعات و انجام هماهنگیهای لازم با معاونت بهداشتی در خصوص تامین نیازها و سایر برنامه های مرتبط
- کارشناس آزمایشگاه مرتبط با واحد بهداشت محیط وحرفه ای
-  پایش آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و تهیه وارسال پس خوراند
-  همکاری در آموزش و اجرای کارگاهها 
- مشارکت در انجام طرحهای کشوری و استانی
-  مشارکت در اجرای برنامه تضمین کیفیت آزمایشگاههای بهداشتی
- نظارت بر عملکرد آزمایشگاه سل شهرستان و انجام هماهنگی لازم برای تامین نیازها 
- کارشناس بررسی تجهیزات آزمایشگاه و ...
- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیستها جهت تعیین آزمایشگاههای خصوصی همکار در طرح غربالگری نوزادان و تالاسمی در استان و همکاری با ممیزین استانی
-   پایش آزمایشگاههای مراکز بهداشتی ، تهیه و ارسال پس خوراند 
-   پاسخ به نامه های اداری مربوطه درصورت ارجاع مسئول ازمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان رشت
-  انجام سایر امور مرتبط با آزمایشگاههای مرکز بهداشت
 
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400