رئوس فعالیت های واحد آموزش و ارتقای سلامت

 

 

برنامه ملی خودمراقبتی

تعداد

شاخص ها

مورد انتظار استانی

تحقق اهداف

خانوار  شهرستان رشت

321703

 

 

_

تعداد خانوارهای دارای سفیر سلامت

255976

شاخص خودمراقبتی فردی

100

79/5%

کل سفیران سلامت 

234263

 

 

_

کل شوراهای حامی سلامت روستا

274

شاخص خودمراقبتی اجتماعی

70

100%

تعداد مدارس حامی سلامت

808

شاخص مدارس حامی سلامت

70

87%

تعداد سازمان های حامی سلامت

110

شاخص سازمان های حامی سلامت

70

77%

تعداد سفیران سلامت دانش آموزی تربیت شده

59521

شاخص سفیر سلامت دانش آموزی

16

44%

تعداد داوطلبین سلامت

3030

شاخص جذب داوطلب سلامت

30

37%

تعداد  سفیر سلامت دانشجویی

18450

شاخص جذب سفیر دانشجویی

10

9/1%

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

                

برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت

شاخص

 درصد

توانمندسازی سفیران سلامت خانوارها

درصد آموزش بسته ای 22 گانه

72%

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 07 اسفند 1400