شاخصهای مهم واحد بیماریها

 


ردیف

عنوان شاخص                                  سال

85

86

87

88

89

90

91

21

درصد نوزادان غربالگری شده برنامه مادرزادی کم کاری تیروئید

77

95

102

107

109

104

106

22

درصد انجام نمونه گیری در روز 5-3 تولد نوزادان

86

89

88

88

88

85

84

23

درصد شروع درمان در کمتر از 28 روز  نوزادان مبتلا به هیپوتیروئید

55

66

47

45

70

68

61

24

تعداد  عوارض واکسیناسیون

13

84

193

339

311

464

360

25

درصد پوشش ایمنسازی ثلاث 3

106

107

102

113

108

109

110

26

درصد پوشش ایمنسازی پولیو3

107

107

102

113

108

109

110

27

درصد پوشش ایمنسازی هپاتیت3

106

107

101

113

108

109

110

28

درصد پوشش ایمنسازی MMR

113

111

107

113

109

112

113

29

درصد پوشش ایمنسازی ب.ث.ژ

108

104

104

107

101

106

104

30

میزان منفی شدن اسمیر خلط در پایان مرحله حمله ای

86

86

85

67

84

79

80

31

میزان بهبودی موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

85

75

69

67

62

48

49

32

میزان موفقیت درمان  موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

88

83

85

82

81

60

70

33

میزان شکست درمان  موارد جدید TB  ریوی اسمیر مثبت

1/16

1/32

4/48

2/27

1/18

0/93

0/91

34

درصد بررسی موارد AFP ظرف مدت 7 روز

100

100

100

100

100

100

100

35

درصد ارسال نمونه AFP ظرف مدت 3 روز

88

96

86

80

80

100

25

36

درصد تهیه نمونه از موارد مشکوک بوتولیسم

82

100

75

100

82

96

100

37

درصد موارد منفی درمان شده آنفلوانزا

-

-

-

36

69

33

31

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400