اهم فعالیت ها و برنامه های واحد آمار

 

1- دریافت و کنترل آمارهای ماهیانه ( فصلی سالیانه ) ، جمع بندی و ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی .

2- جمع آوری و دریافت آمار مرگ از کلیۀ بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، باغ رضوان ، ثبت احوال ، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های تابعه و ثبت آن در نرم افزار اکسس .

3-   توزیع گواهی فوت به بیمارستانها ، کلینیکها ، پزشکان مطبهای خصوصی و مراکز بهداشتی درمانی .

4- سرشماری مناطق روستایی ( خانه های بهداشت و روستاهای ضمیمه ) در ابتدای هر سال و ورود داده ها در نرم افزار اکسل و تحلیل نتایج سرشماری .

5-   جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و استخراج شاخصهای زیج حیاتی و تحلیل آن .

6-   برگزاری کلاسهای آموزشی .

7-   آموزش پزشکان و پرسنل جدیدالاستخدام .

8-   پایش از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های تابعه .

9-   برگزاری جلسات کمیته آمار و پیگیری مصوبات آن .

10- تنظیم شاخصهای بهداشتی6 ماهه و یکساله مرکز بهداشت در قالب دفترچه آماری .

11- تنظیم شناسنامه آماری مراکز بهداشتی درمانی .

12 - شرکت در کمیته ها و کلاسهای آموزشی .
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400