شرح وظائف واحد بهداشت مدارس

 

1-ارائه پیشنهادات لازم و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین برنامه های اجرایی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس بر اساس اولویت های تعیین شده

2-ارائه راهنمایی ها و نظارت و مشارکت بر نحوه  اجرایی فعالیت های سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در سطح شهرستان

 3-مشارکت و نظارت در برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی مراقبین سلامت و آموزش دانش آموزان و جوانان

4- مشارکت در تهیه متون آموزشی جهت آموزش مراقبین سلامت و آموزش جامع (دانش آموزان) و جوانان

5- مشارکت در آموزش و بازآموزی برنامه های بهداشتی جهت مراقبین سلامت

 6- مشارکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی حوزه معاونت بهداشتی

7- ارائه پیشنهاد طرح های تحقیقاتی و مشارکت در انجام آنها جهت تعیین مشکلات و اولویت های لازم در سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

8- جلب مشارکت های بین بخشی و ایجاد هماهنگی با دیگر واحد های ستادی و تقویت مشارکت های بین بخشی به منظور ارائه بهتر خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 9- هماهنگی با اداره ی کل آموزش و پرورش در زمینه تنظیم برنامه های اجرایی خدمات سلامت نوجوانان

10- ارائه پیشنهاد نظارت و شرکت در برنامه های آموزشی و بازآموزی مراقبین بهداشت

11- مشارکت در معاینات دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی گیلان

 12- تهیه متون و مطالب آموزشی و ارائه راهکارهای آموزشی، جهت آموزش بهداشت گروههای مختلف نوجوانان و جوانان از راه مطالعات، جستجو و ترجمه کتب و دیگر منابع علمی

 13- تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی، ارائه راهنمایی برای تهیه پس خوراند مناسب و پیشنهاد راه حل های مناسب، جهت ارتقاء کیفی خدمات سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

 14- تهیه و ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مقامات ذیربط

15- شرکت در دوره های باز آموزی و آموزشی، سمینارها و کارگاههای آموزشی

 16- بررسی نیازهای تجهیزاتی واحد ها و ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیاز واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس به مقام مافوق

17- بازدید از مدارس و دانشگاه ها باتفاق بهداشت محیط و تکمیل چک لیست مربوطه طبق آخرین پروتکل پیشگیری از کرونا

18- تهیه گزارش بازدیدها و ارسال آن به مقام مافوق و ارسال پسخوراند پایش به آموزش و پرورش و دانشگاه مربوطه

19- بازدید مجدد از مدارس و دانشگاه ها باتفاق بهداشت محیط و تکمیل چک لیست مربوطه طبق آخرین دستورالعملهای پیشگیری از کووید 19جهت برسی رفع نواقص

20- پیگیری نوجوانان و جوانان کرونا مثبت و ارائه آموزشهای لازم

21- ارسال گزارش پیگیری نوجوانان و جوانان کرونا مثبت به مقام مافوق

22- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق


 

 

 

آخرین بروز رسانی : 15 اسفند 1400