شاخص های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:

نوجوانان

1. درصد مراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی نوجوانان

2. درصد پوشش مراقبت پزشکی از نظر روند بلوغ

3.درصد پوشش ارزیابی پزشکی از نظر سلامت اجتماعی

4. درصد پوشش ارزیابی پزشکی از نظر سلامت روان

5. درصد پوشش ارزیابی پزشکی از نظر مصرف دخانیات و مواجهه با دود

6. درصد پوشش ارزیابی پزشکی از نظر اختلال مصرف مواد

7. درصد مراقبت غیر پزشکی غربالگری تغذیه

8. درصد مراقبت غیر پزشکی بینایی

9. درصد مراقبت غیر پزشکی شنوایی

10.درصد مراقبت ارزیابی سلامت روان

11.درصد مراقبت عیر پزشکی رفتارهای پرخطر ومصرف دخانیات

جوانان

1. درصدمراقبت غیر پزشکی و پزشکی مراقبت شده جوانان تحت پوشش در مرکز پایگاه و هرخانه بهداشت

2. تعداد جوانان آموزش دیده در هریک از عناوین آموزشی مربوطه

3. درصد پوشش ارزیابی پزشکی از نظر اختلالات روانپزشکی

4.درصد پوشش ارزیابی پزشکی رفتارهای پر خطر مرتبط با ایدز و بیماریهای آمیزشی

5.درصد پوشش ارزیابی پزشکی مصرف دخانیات  و مواجهه با دود

6. درصد پوشش ارزیابی غیر پزشکی نمایه توده بدنی

7. درصد پوشش ارزیابی غیر پزشکی سلامت روان

8. درصد پوشش ارزیابی غیر پزشکی سلامت اجتماعی

 

آخرین بروز رسانی : 15 اسفند 1400