برحسب برنامه نوجوانان

1- فعالیت فیزیکی نوجوانان و دانش آموزان

*اجرای برنامه عملیاتی اجرایی ارتقاء فعالیت بدنی نوجوانان

2- مدارس مروج سلامت

* برگزاری برنامه ی آموزشی برای گروه های هدف برنامه  مدارس مروج سلامت

* پایش و ممیزی خارجی مدارس مروج سلامت

* اعتبار بخشی مدارس مروج سلامت و اعطاء گواهینامه

3- مراقبت سلامت سنین 5 تا 18 سال

*  ارایه خدمات سلامت ( انجام غربالگری دوره ای) به نوجوانان غیر دانش آموز براساس بسته های خدمات گروه سنی 5 تا 18 سال ویژه پزشک و غیرپزشک

* شناسایی نوجوانان غیر دانش آموز از طریق پایگاه ها و مراکز ارایه خدمات سلامت، سازمان ها و نهادهای همکار در آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی

* ارایه خدمات سلامت ( انجام غربالگری دوره ای) به نوجوانان دانش آموز براساس بسته های خدمات گروه سنی 5 تا 18 سال ویژه پزشک و غیرپزشک

*  استمرار آموزش بلوغ به دختران پایه اول متوسطه اول

*  دریافت اطلاعات آماری شناسایی، ارجاع و پیگیری موارد پدیکولوزیس

* شرکت در جلسه استانی سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه

* تهیه آمار دانش آموزان براساس بسته خدمتی

* پایش و نظارت برنامه ها

* تهیه و جمع بندی عملکردها و گزارشات

* ارائه آمار به مافوق

* تهیه وتدوین برنامه عملیاتی

*  تهیه محتوای آموزشی و تکثیر وتوزیع آن

* انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان ورودی مقطع متوسطه دوم

* ثبت نتایج واکسیناسیون در برگه مراقبت دانش آموزان مدرسه

برحسب برنامه جوانان

1- مراقبت سلامت جوانان 18 تا 29 سال:

* ارایه خدمات سلامت ( انجام غربالگری دوره ای) جوانان براساس بسته های خدمات گروه سنی ویژه پزشک و غیرپزشک و ثبت در سیب

*  مراقبت غیر پزشکی و معاینات پزشکی دانشجویان ورودی گروه پزشکی و پیراپزشکی و ثبت در سامانه سیب

* پیگیری نتیجه  ارجاعات جوانان

* پایش و نظارت برنامه ها

*تهیه و جمع بندی عملکردها و گزارشات

* ارائه آمار به مافوق

2-پیشگیری از مرگ جوانان 18 تا 29 سال به واسطه حوادث حمل و نقل ترافیکی:

* برگزاری دوره آموزشی و ارائه آمار به مافوق

3-اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان:

*برگزاری دوره های آموزشی در خصوص پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز با عناوین، پیشگیری از کم تحرکی

، پیشگیری از تغذیه ناسالم، رفتارهای جنسی مخاطره آمیز و ایدز،  پیشگیری از مصرف دخانیات، پیشگیری از سوء مصرف مواد ،

مدیریت احساسات، هیجانات و خشم،  مهارت ارتباطی و مدیریت رابطه،  مهارت خودآگاهی و همدلی

 ،پیشگیری از مصرف الکل، نهادینه سازی سبک زندگی سالم در جوانان

* برگزاری هفته سلامت جوان

* برگزاری دوره های آموزشی توام با ارزیابی قبل و پس از مداخله در ارتباط با ترویج ازدواج آسان

* پایش و نظارت برنامه ها

* تهیه و جمع بندی عملکردها و گزارشات

*ارائه آمار به مافوق

* تهیه وتدوین برنامه عملیاتی

* تهیه محتوای آموزشی وتکثیر و توزیع آن

آخرین بروز رسانی : 15 اسفند 1400