معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان رشت

آقای دکتر آرمان صدیقی

 

 
وظایف مرکز بهداشت شهرستان  : oجمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی و تهیه گزارش oشناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و پیگیری حل آنها oبررسی و شناخت بیماری های بومی و همه گیری ها oتهیه و ابـلاغ راهـکـارهـای اجـرایـی لازم بـرای اجـرای بـرنـامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه oطراحی برنامه های بهداشتی متناسب با شرایط محـلـی برای حل بیماری های بومی و اپیدمی ها oبـرنـامـه ریـزی گـسـتـرش و راه انـدازی واحـدهـای بـهداشتی متناسب با دسترسی سهل جامعه به خدمات بهداشتی oتدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی oانــجــام آزمــایــش هــای بــهــداشـتـی بـرای کـنـتـرل کـار آزمـایـشگاه های مراکز بهداشتی درمانی تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی oنظارت بر نحوه خدمات آزمایشگاهی، خدمات دندانپزشکی، خدمات پزشکی و ... در واحد های تابعه oارزشیابی منظم خدمات ارائه شده در واحدها oجمع آوری و بررسی گزارش فعالیت واحد های تابعه و گزارش به مسئولین oپیگیری و جلب مشارکت مردم در بهبود خدمات، خودیاری و ... معرفی واحدهای عرضه خدمات در شهرها آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی شهری مرکز بهداشتی درمانی شهری : این واحد بر حسب تراکم جمعیت یک یا چند پایگاه بهداشت شهری حدود 60000 نفر جمعیت را تحت پوشش خواهد داشت و ضمن پذیرش بیماران معرفی شده از سوی پایگاه های بهداشتی، بیمارانی را که مستقیماً به مرکز مراجعه می کنند نیز می پذیرند. oجمع آوری اطلاعات و آمار از واحدهای تحت پوشش ضمن آموزش رابطان برای جمع آوری اطلاعات بهداشتی oکنترل و اجرای برنامه ها در پایگاه ها oشرکت در فعالیت های آموزشی oانجام آزمایشات پاراکلینیکی برای زنان باردار و بیماران oکمک به زنان و کودکان نیازمند مراقبت های ویژه معرفی شده از پایگاه های بهداشتی oبازدید از مدرسه ها  و سنجش سلامت دانش آموزن توسط پزشک oپذیرش بیماران و در صورت لزوم ارجاع آنها به بیمارستان oارائه خدمات بهداشت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش oانجام بررسی های ضروری برای شناخت بیماری های بومی منطقه و ... oارائه خدمات کمک های اولیه، انجام تزریقات و پانسمان و ... oارائه خدمات رادیولوژی « در صورت وجود واحد رادیولوژی فعال در مرکز» تبصره : مرکز بهداشتی درمانی شهری ممکن است بخش هایی از روستاها یا خانه های بهداشت را نیز تحت پوشش داشته باشد که به عنوان مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی علاوه بر وظایف فوق اقدامات ذیل را به عهده خواهد داشت: oنظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و جمع آوری اطلاعات آنها oاعزام تیم سیار به مناطق روستایی oویزیت بیماران در خانه بهداشت توسط پزشک آشنایی با وظایف و نحوه ارائه خدمات در پایگاه بهداشت شهری پایگاه بهداشت شهری : اولین واحد ارائه خدمات به جمعیت شهری در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور است و بطور متوسط جمعیتی حدود 12000 نفر را پوشش می دهد نیروی انسانی بهداشتی در مانی واحد شامل : oیـک نـفر ماما جـهت گذاشتن I.U.D – تهیه پاپ اسمیر و مراقبت های ویژه تنظیم خانواده oسه نفر کاردان بهداشت خانواده برای ارائه خدمات بهداشت مادر و کودک و بهداشت مدارس oیک نفر کاردان بهداشتی مرد « برای ارائه خدمات بهداشت و محیط و حرفه ای » و ... می باشند oمشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی وظایف پایگاهها به شرح زیر می‌باشد : oجمع آوری آمار و اطلاعات حیاتی و بهداشتی منطقه و جمعیت تحت پوشش oتشکیل گروهای داوطلب و شوراهای بهداشت oآموزش بهداشت جامعه در زمینه های گوناگون oمراقبت از زنان باردار oمراقبت از کودکان صفر تا 6 سال oتنظیم خانواده و گذاشتن I.U.D oتهیه پاپ اسمیر oمراقبت از بهداشت دانش آموزان و نوجوانان oبهداشت محیط و مدارس oآموزش بهداشت دهان و دندان به زنان باردار و شیرده و دانش آموزان oآموزش تغذیه صحیح و استفاده درست از منابع غذایی در دسترس oایمن سازی oمراقبت از بهداشت کارگران منطقه oبهداشت محیط کارگاهها oبهداشت محیط مکان های عمومی oبهداشت مراکز تهیه و توضیع مواد غذایی oمشارکت در آموزش دانشجویان oمشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی

 

 وضع موجود :
موقعیت جغرافیایی
: شهرستان رشت بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرستان و مرکز استان
گیلان است و دارای 1489 کیلومتر مربع وسعت دارد شهرستان رشت از جنوب به شهرستان
رودبار و از شرق به آستانه اشرفیه و سیاهکل و از غرب به شهرستان صومعه سرا و شفت و
از شمال به شهرستان انزلی محدود است . شهرستان رشت از طریق به دریای خزر راه دارد
، این شهرستان براساس آخرین تقسیمات جفرافیایی و سیاسی دارای 6 نقطه شهری ( شامل
رشت ـ خشکبیجار ـ خمام ـ سنگر ـ کوچصفهان و لشت نشاء بوده و دارای 6 بخش به اسامی
( بخش مرکزی ـ بخش خشکبیجار ـ بخش خمام ـ بخش سنگر ـ بخش کوچصفهان ـ بخش لشت نشاء
) می باشد که در 18 دهستان پراکنده اند . شهرستان رشت دارای 6 بخش و 18 دهستان و
338 روستا می باشد . 18 دهستان تحت پوشش شهرستان رشت شامل :
( از بخش مرکزی ) حومه (دارسازی ) ـ پیربازار ـ پسیخان ـ لاکان . ( از بخش سنگر ) سنگر ـ اسلام آباد ـ سراوان ( از بخش کوچصفهان ) لولمان ـ بلسبنه ـ
کنارسر . ( از بخش لشت نشاء ) جیرهنده ـ زیباکنار ـ گفشه . ( از بخش
خمام ) چاپارخانه ـ چوکام ـ کته سر . ( از بخش خشکبیجار ) حاجی بکنده ـ
نوشر .
و بر اساس برآورد شهرستان رشت در مقایسه با استان گیلان
24/12 درصد تعداد شهرها و 14 درصد تعداد بخش و 51/15 درصد تعداد دهستان ها و 7/11
درصد تعداد روستاها را دارا می باشد .
رودخانه ها : در شهرستان رشت
مهمترین رودهای جاری شامل گوهر رود و زرجوب است که متأسفانه در حال حاضر بدلیل آلودگی
شدید مشکلات زیست محیطی فر اوانی را موجب شده است .
آب و هوا : آب و هوای استان گیلان
و شهرستان رشت معتدل می باشد که بدلیل تأثیرات آب و هوای کوهستانی و جنگل های
انبوه و وجود دریای خزر و باران فراوان می باشد و با توجه به همجواری با دریای خزر
و باران فراوان دارای رطوبت زیاد بوده بطوری که این رطوبت بین 100-40 در نوسان است
.
زبان : زبان مردم شهرستان رشت زبان
فارسی با گویش گیلکی می باشد و بدیهی است گویش های تالشی و گالشی هم در بـرخی نقاط
شهرستـان رواج دارد البته زبـان کردی و تـرکی هم کم و بیش تــوسط بـرخی اهـالی استفـادهمی شود 
محصولات : مهمترین محصولات
شهرستان رشت ماهیگری و برنج کاری ـ توتون ـ ابریشم و صیفی جات و مرکبات است در
شهرستان رشت صنایع دستی نیز رواج دارد بطوری که نازک کاری روی چوب و انواع وسایل
چوبی در تابلوهای نقاشی مینیاتور و معرق در شهر رشت رواج دارد .
مراکز سیاحتی و زیارتی : مهمترین مراکز سیاحی و تفریحی و زیارتی شهرستان رشت شامل مقبره میرزا کوچک
خانه جنگلی ـ بقعة دانای علی عمارت کلاه فرنگی ـ باغ محتشم رشت ـ موزه رشت ـ موزه
میراث روستایی گیلان واقع در سراوان ـ
بوستان ملت ـ امام زاده هاشم ـ عمارت شهرداری
رشت ـ بقعه خواهر امام رشت و کاروانسرای عباسی در ابتدای امام زاده هاشم ـ سدسنگر
ـ مناطق جنگلی بکر و زیبا و دریای مواج و دیدنی در منطقه زیباکنار و خشکبیجار ـ
پارک جنگلی سراوان را می توان نام برد .
امکانات بهداشتی درمانی : شهرستان رشت بر اساس کتابچة گسترش شبکه های بهداشتی درمانی تعداد 42 مرکز
بهداشتی پیش بینی که 42 مرکز آن فعال می باشد یعنی 100% دسترسی حاصل شده است .که از این تعداد 10 مرکز
بهداشتی درمانی شهری محض و 16 مرکز شهری و روستایی و 16 مرکز روستایی فعالیت دارند
و هم چنین در شهرستان رشت تعداد 25 پایگاه بهداشتی پیش بینی شده تعداد 25 پایگاه
فعال می باشد از تعداد 211 خانه بهداشت پیش بینی شده در طرح گسترش شبکه ها تعداد 206خانه
بهداشت فعال سازی و تجهیز و راه اندازی نموده است .
آخرین بروز رسانی : 01 اسفند 1400