آقاسیدشریف کوچه کارخانه چای مرکز بهداشتی درمانی آقاسیدشریف

شماره تلفن مرکز : 31880504

آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400