جاده کوچصفهان بطرف خشکبیجار جعفرآباد- مرکز بهداشتی درمانی جعفرآباد

شماره تلفن مرکز :  34561431

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400