خشکبیجار جیرکویه مرکز بهداشتی درمانی جیرکویه

شماره تلفن مرکز :34472277

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400