خشکبیجار خیابان طالقانی مرکز بهداشتی درمانی خشکبیجار1

 شماره تلفن مرکز :  34462215

آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400