خشکبیجار خیابان انقلاب مرکز بهداشتی درمانی خشکبیجار 2

شماره تلفن مرکز : 34461626

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400