کمربندی انزلی به خشکبیجارخیابان شهید بهشتی - جنب مسجد سیدالشهدا مرکز بهداشتی درمانی خمام دو

شماره تلفن مرکز : 34423277

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400