جاده رشت خمام خواچکین چوکام مرکز بهداشتی درمانی چوکام

شماره تلفن مرکز : 34495205

آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 1400