مسئول واحد: خانم دکتر فائزه پور مدیر

1-برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
2 - برنامه پزشک خانواده شهرهای زیر 20000 نفر 
3- برنامه گسترش مراقبت های اولیه سلامت برای تحقق UHC در مناطق حاشیه شهر و شهر های بالای 20000 نفر 
4- برنامه مدیریت منابع فیزیکی
5– برنامه مدیریت منابع انسانی
6- برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت و ثبت پرونده های الکترونیک درسامانه یکپارچه بهداشت  ( سیب )
7- ارجاع الکترونیک به سطوح بالاتر
8- برنامه خیرین سلامت
9- برنامه آموزش بهورزی
10- برنامه پزشکی جامعه نگر
- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز خدمات جامع سلامت  در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی
- پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام؛
رده‌ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛
- پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛
- مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛
- تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز خدمات جامع سلامت  شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت مورد لزوم بر اساس اولویت؛
- ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛
- مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی؛
- هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت، آموزش و استخدام آنها؛
- تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛
* آموزش بدو خدمت به پرسنل جدید الورود ؛ باز آموزی و نوآموزی پرسنل زیر مجموعه 
پذیرش دانشجویان جهت کارورزی و کارآموزی و انجام تحقیقات پژوهشی دانشجویان 

- نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پی گیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛
- پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛
- مسؤول اجرای طرح بیمه روستایی
تنظیم قراردادهای پزشکان ،ماماها،داروخانه وآزمایشگاه دربرنامه پزشک خانواده  
چینش کشیکها درمراکزشبانه روزی درایام نعطیلات ومواقع بحران
* برآورد جمعیت تحت پوشش؛
* بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما و پرستار ؛
*  فراخوان جهت جذب نیرو و امتیاز بندی
* تعیین محل خدمت؛
* تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛
* نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛
پایش های مشترک ماهانه با کارشناسان بیمه سلامت
* ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسؤولین سازمان بیمه سلامت  در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛
* آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل:
- شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی
- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ماهیانه مسوولین مراکزخدمات جامع سلامت  شهری و روستائی با رئیس مرکز بهداشت و مسؤولین واحدها و تیم نظارت و پی‌گیری مصوبات جلسات؛
- تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه؛
- کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز تحت پوشش و خانه های بهداشت؛
- پی گیری نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش؛
- پی گیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه؛
- تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در داده ها 
- ثبت مرگ کل شهرستان و توزیع دفترچه فوت
- آموزش کلیه نیروهای جدیدالورود به سیستم بهداشتی در قالب بسته آموزشی ، آموزشگاه بهورزی
- جمع بندی کارانه گروههای فنی محیطی
- برنامه ریزی جهت کشیک مراکز شبانه روزی و نظارت بر اجرای آن


 

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400