رئوس برنامه های کلی و اهم فعالیتهای واحد آزمایشگاه مرکز بهداشت رشت 


1- پایش از آزمایشگاههای تابعه مرکز بهداشت رشت و آزمایشگاههای طرف قرار داد بیمه روستایی
2- بررسی نسخ بیمه روستایی آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه روستایی و تایید از طرف معاونت بهداشتی وریاست مرکز بهداشت رشت
3- هماهنگی و همکاری با واحد گسترش جهت عقد قرارداد با بیمارستانها وآزمایشگاه خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی
4- جمع آوری اطلاعات و آمار ، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش از عملکرد ها در بخشهای درآمدی، بیمه ای و ...
5- نظارت بر تضمین کیفیت و استاندارد سازی آزمایشگاههای تابعه مرکز بهداشت رشت
6- تدوین برنامه عملیاتی
7- بررسی وضعیت موجود تجهیزات آزمایشگاهها ی تابعه و به روز رسانی
8- نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات وتعمیر دستگاهها وراه اندازی آن ها
9- نیاز سنجی، بررسی فنی ، پیگیری و نظارت بر خرید مواد مصرفی آزمایشگاههای تابعه مرکز بهداشت رشت
10- برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های بازآموزی به صورت حضوری و مجازی و برگزاری آزمون جامع از پرسنل آزمایشگاه
11- شرکت درسه دوره کنترل کیفی خارجی در آزمایشگاهها ی مراکز تابعه
12- انجام آزمایشات مورد تعهد بیمه روستایی (سطح یک ودو )در آزمایشگاههای تابعه شهرستان رشت و آزمایشگاههای طرف قرارداد بیمه روستایی
13- پوشش مراجعین ازدواجی کل شهرستان رشت و انجام آزمایشات بهداشتی مانند سل ، آب ،موادمخدر ، التور و... کل شهرستان رشت
14- هماهنگی جهت انجام کلیه طرحهای بهداشتی مربوط به واحد و برنامه های کشوری از جمله ید در ادرار دانش آموزان
15- هماهنگی جهت تحویل محیطهای انتقالی به بیمارستانها و آزمایشگاههای تابعه جهت نمونه گیری آنفلونزا ، سرخک ، سرخجه و سیاه سرفه وهماهنگی جهت نمونه گیری مربوط به آنها
16- انجام ارزیابی ، تکمیل و آنالیز چک لیست جهت تعیین آزمایشگاههای خصوصی همکار در طرح غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان و تالاسمی در شهرستان و همکاری با ممیزین استان
17- انجام سرویس دوره ای جهت دستگاههای سل کانتر، اتوآنالایزر، الایزا ریدر و ... تامین کنترل های مناسب و نظارت بر روند انجام کنترل کیفی دستگاهها
18- شرکت در جلسات وکمیته ها وانجام مصوبات مطرح شده در جلسات وکمیته ها
19- پاسخگویی به نامه های واحدها ، معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی و ...
20- انجام امور محوله ریاست مرکز بهداشت رشت و واحد آزمایشگاه معاونت بهداشتی به آزمایشگاه شهرستان رشت
و...

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400