برنامه کشوری غربالگری بیماری کمکاری تیرویید نوزادان دستورالعمل ویژه کارشناس

برای مشاهده فایل مربوط به مواد مخدر 2 اینجا کلیک کنید.   

 برای مشاهده فایل مربوط به مواد مخدر 1 اینجا کلیک کنید.    

برای مشاهده فایل مربوط به مالاریا 3 اینجا کلیک کنید.  

 برای مشاهده فایل مربوط به مالاریا 2 اینجا کلیک کنید. 

 برای مشاهده فایل مربوط به مالاریا 1 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به نوزادان اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به تالاسمی 2 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به تالاسمی 1 اینجا کلیک کنید. 

 برای مشاهده فایل مربوط به بیماری های روده ای 4 اینجا کلیک کنید. 

 برای مشاهده فایل مربوط به بیماری های روده ای 3 اینجا کلیک کنید. 

 برای مشاهده فایل مربوط به بیماری های روده ای 2 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به بیماری های روده ای 1 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به کنترل کیفی ابزار پایه 2 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل مربوط به کنترل کیفی ابزار پایه 1 اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده فایل اصول کار با دستگاههای خودکارشمارنده سلولی اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده تشخیص آزمایشگاهی تب کریمه کنگو اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده  فایل موادمخدر  اینجا کلیک کنید. 

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400