دستورالعمل تعیین صلاحیت "مسئول بهداشت حرفه ای کارگاه"

 گزارش اقدامات اصلاحی ارگونومی

 فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزش های ارائه شده

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران

 آیین نامه ایمنی حمل دستی بار

 آیین نامه ایمنی در کارگاههای سنگبری

 آیین نامه ایمنی درکارگاههای دامپروری

آیین نامه بهداشت کار درمراتع کشاورزی،دامداری ومرغداری

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه های اجرایی کارهای سخت و زیان آور

آئین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت

برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

دستورالعمل معاینات سلامت شغلی

شیوه نامه دستورالعمل معاینات

فرم پیشنهادی صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

لیست مواد شیمیایی مشمول TPQ

فصل چهارم قانون کار

آئین نامه ایمنی در صنایع شیشه

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه

 آیین نامه حفاظتی صنایع چوب

آئین نامه حفاظت وبهداشت عمومی درکارگاهها

 آئین نامه مقررات حفاظت در مقابل خطرپرتوهای یون ساز

 آیین نامه حفاظتی کار با سموم و دفع آفات در کارگاهها 

 آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک وقابل اشتعال وقابل انفجار

 آئین نامه ایمنی وسایل حفاظت فردی

 

   
 
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400