مسئول واحد خانم دکتر نیک پور
 
   
تاریخچه :
سازمان بهداشت جهانی : WHO
سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی و غیر سیاسی مربوط به بهداشت و از ادارات سازمان ملل متحد است که مقر آن در ژنو قراردارد . پیش نویس اساسنامه آن درسال 1946 توسط « کمیته ی فنی آماده سازی » به ریاست رنه ساند ( Rene sand) تهیه شد و در همان سال بوسیله ی کنفرانس بین المللی بهداشت که با شرکت 51 کشور در نیویورک برگزار شده بود به تصویب رسید این اساسنامه از تا ریخ هفتم آوریل 1948 به اجرا گذاشته شد و به همین جهت این روز به نام « روز بهداشت جهانی» همه ساله گرامی داشته می شود.
هدف از تشکیل سازمان بهداشت جهانی « دست یابی همه ی مردم به بالاترین سطح سلامت » است این موضوع در مقدمه ی اسناسنامه ی WHO گنجانده شده است .
WHO در تعیین و ارتقای استانداردهای بین المللی در زمینه ی بهداشت مسئولیت ویژه ای دارد که یکی از این مسئولیت ها در زمینه « سلامت خانواده » است .
سلامت خانواده یکی از برنامه های اصلی فعالیت های سازمان بهداشت جهانی از سال 1970 به بعد است که به زیر گرو ه های عمده زیر بخش می شود

 

-بهداشت مادر و کودک
-  باروری سالم و صیانت از جمعیت
-     تغذیه
-   آموزش بهداشت
-      بهداشت دوران سالمندی
«در نهایت نظر اصلی بر ارتقای کیفیت زندگی خانواده به عنوان یک واحد است»
 
اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از 50 % خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی ( مراکز بهداشت شهرستانها ) به نوعی به فعالیتهای این اداره باز می گردد.
 
خدمات و توانمندیها :
خدمات سلامت خانواده در4سطح تعریف می شود:
-     سطح ملی
-  سطح استانی
-   سطح شهرستانی
-    سطح مراکز بهداشتی درمانی
 
وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :
-    نظارت بر کیفیت فعالیتهای جاری در سطوح مختلف ارایه خدمات
-   طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه ها
-      آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک
-      تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیری یهای آینده بایدها و نبایدها درهربرنامه
 
2- وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :
-      تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان
-    طراحی برنامه های مقابله با موانع
-       اجرای برنامه های ملی
-      نظارت بر نحوه ی ارایه خدمات در سطح شهرستان
-      تدارک و توزیع دارو و تجهیزات بفرا خور برنامه
 
3- وظایف سلامت  خانواده در سطح شهرستان عبارت است از :
-      شناسایی مشکلات
-        طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده
 -    اجرای برنامه های ملی و استانی
-       نظارت و پشتیبانی
 
4-وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :
الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی
ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری
 
 
الف ) شرح وظایف کارکنان  واحد سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی روستایی :
-     اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی
-     نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت
-      تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
 
ب ) شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :
-      ارائه خدمات به مادران باردار
-     ارائه خدمات به کودکان زیر 6 سال
-     مشاوره باروری سالم در راستای ارتقا نرخ باروری و صیانت از جمعیت
-    ارائه خدمات به سالمندان
-      اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
 
خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان
 
-     شناسایی مشکلات منطقه
-     الویت بندی مشکلات
-    برنامه ریزی
-     پایش و ارزشیابی برنامه ها
-     نظارت بر مراکز محیطی
-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی
-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری
-     حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
-    آموزش پرسنل محیطی
-      تشکیل کمیته های ارتقا سلامت مادران و بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان
 
-      تشکیل کمیته های ترویج تغذیه با شیر مادر و بررسی مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه
 
  اجرای برنامه های صیانت از جمعیت
 
خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری:
 
-   ارائه خدمات به مادران باردار
-      
-     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
-     
-     مشاوره باروری سالم در راستای ارتقا نرخ باروری و صیانت از جمعیت
    
-      ارائه خدمات به سالمندان
      
-     اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
 
 
 
خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :
-      نظارت بر خانه های بهداشت
-      ارائه خدمت به مادران باردار
-      اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان
-     تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
-      پی گیری کمبود های خانه های بهداشت
-     اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
-    نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت
 
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400