مقایسه شاخصهای زیج حیاتی مرکز بهداشت شهرستان رشت 90-96    

 

 

عنوان شاخص

90

91

92

93

94

95

96

 

بعد خانوار

3.32

3.26

3.19

3.14

3.10

3.07

3

 

درصد خانوار استفاده از نمک یددار

99.70

99.83

99.89

99.82

99.89

99.97

99.99

 

درصد رشد جمعیت

0.34

0.35

0.34

0.26

0.21

0.1031

0.12

 

میزان موالید خام

10.68

10.09

10.32

9.66

9.89

8.4779

8.59

 

میزان باروری عمومی

37.60

35.83

36.97

35.10

36.24

30.811

32.35

 

میزان باروری کل

1.22

1.17

1.22

1.18

1.23

1.1697

1.13

 

درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده در منزل ( به کل زایمان )

0

0.08

0

0

0

0.0513

0

 

درصد زایمان در بیمارستان ( به کل زایمانها )

100

99.92

100

100

100

99.949

100

 

درصد متولدین با وزن کمتر از 2500 گرم

6.32

5.85

6.68

5.95

7.06

5.8524

4.97

 

درصد نوزادان وزن شده

99.76

98.91

99.96

99.56

99.87

99.95

 

 

میزان تجدید نسل ناخالص

0.58

0.58

0.62

0.57

0.61

0.567

 

 

درصد جمعیت زیر 1 سال

1.09

1.09

1.05

1.07

1.00

1.01

0.81

 

درصد جمعیت زیر 5 سال

5.57

5.53

5.50

5.45

5.35

5.08

4.83

 

درصد جمعیت زنان شوهردار 49-10 ساله

61.77

62.29

63.46

63.87

63.91

61.83

62.13

 

درصد جمعیت زنان شوهردار 49-15 ساله

69.02

69.40

70.42

70.91

70.79

68.20

68.77

 

درصد سرباری

38.21

37.6

37.36

37.19

37.24

35.92

37.19

 

درصد جمعیت زیر 15 سال

18.33

17.96

17.73

17.47

17.21

16.46

16.32

 

درصد جمعیت بالای 65 سال

9.32

9.36

9.46

9.64

9.93

9.96

10.79

 

نسبت جنسی  بدو تولد

109.70

102.80

97.76

104.87

102.11

106.3

107.55

 

میزان مرگ خام ( در 1000)

7.25

6.58

6.92

7.07

7.79

7.44

7.42

 

میزان مرگ نوزادان ( در 1000)

12.54

11.32

10.93

9.25

6.52

6.10

4.1

 

میزان مرگ کودکان زیر یکسال به موالید ( در 1000)

14.50

13.85

12.96

11.01

11.74

1.01

6.66

 

میزان مرگ کودکان زیر 5 سال به موالید

16.46

17.62

14.98

12.33

13.04

9.15

7.68

 

میزان مرگ مادران در 100000 تولد زنده

0.00

0

0

44

0

0.00

.

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400