برنامه سلامت کودکان :
برنامه کودکان جزء اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده و هدف آن تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهای اولویت دار ، میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه آنان از طریق ارائه خدمات بهداشتی، درمانی است اهداف کلی این برنامه کاهش مرگ و میر شیرخواران و کودکان زیر پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان است.
مطالعات متعدد نشان داده است که با ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و مشارکت بیشتر خانواده ها میتوان سطح سلامت کودکان را ارتقاء داده واز میزان مرگ ومیر آنان کاست .
هدف کلی:
ارتقاء سطح سلامت کودکان کمتر از 6 سال
رئوس برنامه های کلی :
• برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
• برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک بیمار
• برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان( کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کمتر از 12 در هزار تولد زنده، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده)
• برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و بیمارستانهای دوستدار کودک

اهم فعالیتهای برنامه:
1. گسترش مراقبتهای ادغام یافته سلامت کودکان
2. استمرار و تاکید بر اجرای برنامه غربالگری تکامل کودکان (asq) و نظارت بر اجرای برنامه
3. استمرار اجرای غربالگری وضعیت تکاملی کودکان( تست تکاملیBAYLY)
4. ارتقاء سطح علمی کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت ، در زمینه ارزیابی، تشخیص و توصیه های کودکان سالم
5. ارتقاء کمی و کیفی در ارائه خدمات مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال (مانا)
6. ارتقاء کمی و کیفی برنامه مراقبت از کودک مصدوم
7. طراحی مداخله به منظور کاهش مرگ کودکان
8. افزایش هماهنگی بین بخشی با سازمانهای مرتبط
9. بهبود کمی و کیفی تداوم تغذیه با شیرمادر همراه با شروع به موقع غذاهای کمکی مناسب تا پایان 2 سالگی
10. پایش و ارزیابی اجرای دستورالعمل ساعت اول در بیمارستانهای دوستدار کودک
11. بهبود کمی و کیفی مراقبت از نوزادان پرخطر پس از ترخیص از بیمارستان(Home care)
12. بزرگداشت هفته جهانی شیرمادر، هفته ملی کودک
آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400