برای مشاهده شاخص اختلالات مراکز خدمات جامع سلامت روستایی، شهری و شهری روستایی اینجا کلیک کنید.

 


شاخصهای مهم واحد بهداشت روان

 


ردیف

عنوان شاخص                                                             سال

85

86

87

88

89

90

91

1

تعداد بیماریابی اعصاب وروان

3142

4535

4852

4965

5022

5006

5037

2

تعداد تحت درمان اعصاب وروان

2877

4249

4299

4545

4670

4514

4492

3

درصدبیماریابی به مورد انتظار

90.15

130.18

140.11

15041

152.65

153.26

155.36

4

درصدتحت درمان به مورد انتظار

82.55

121.97

124.14

13769

141.95

138.2

138.6

5

درصدتحت درمان به شناسایی

91.56

93.69

88.6

91.54

92.99

90.17

89.18

6

تعداد نفرات آموزش دیده حمایتهای روانی - اجتماعی درحواث غیر مترقبه

728

-

90

-

5318

11183

6143

7

تعداد نفرات آموزش دیده مهارتهای زندگی

1154

3493

12740

10110

11009

18591

20802

8

تعداد نفرات آموزش دیده مهارتهای فرزند پروری

-

6403

151

6833

10564

17715

10756

9

تعداد نفرات آموزش دیده پیشگیری ازسوءمصرف مواد

4574

6029

4427

6220

29395

29290

36588

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400