معرفی واحد و کارشناسان واحد بهداشت محیط

برنامه ها:
برنامه پایش سامانه های آب آشامیدنی شبکه شهری و روستایی
برنامه حذف جوش شیرین و بلانکیت از نان و کنترل میکروبی و شیمیایی مواد غذایی
برنامه اجرای ماده 14 و معرفی متخلفین به مراجع قضایی در این رابطه
برنامه اجرای قانون ماده 13 و بازرسی از مراکز و اماکن معرفی متخلفین به مراجع قضایی در این رابطه 
برنامه اجرای آموزش در زمینه های مختلف بهداشت محیط و کارگاههای بازآموزی و آموزشی کوتاه مدت
بررسی شکایات مردمی و سامانه 190 وزارت بهداشت
بررسی و کنترل دخانیات


 
کارشناسان واحد بهداشت محیط رشت:
 1-نام: نوید
 
نام خانوادگی: صداقت
 
سمت: مدیر سلامت محیط شهرستان رشت

تحصیلات : کارشناس مهندسی  محیط زیست

مسئولیت ها: کارشناس مسئول بهداشت محیط

2-نام: ابراهیم
نام خانوادگی: صدیق
سمت: کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
مسئولیت ها: کارشناس اجرای ماده 13قانون مواد  خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

3-نام: فاطمه
نام خانوادگی: ارمک
سمت: کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
مسئولیت ها: کارشناس بهداشت و کنترل کیفیت آب آشامیدنی


4-نام: علی
نام خانوادگی:آرزومند
سمت: کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات: کارشناس مهندسی  محیط زیست  
مسئولیت ها: کارشناس بررسی شکایات مردمی و سامانه 190

و آمار و کارشناس آموزش شغلی و بلایا و آمار اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

5- نام : فاطمه

نام خانوادگی : مختاریان

سمت: کارشناس بهداشت محیط

تحصیلات: کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

مسئولیت ها: مسئول اجرای ماده 14 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

مسئول پایش پزشک خانواده


 6-نام: معصومه
نام خانوادگی: نعمتی
سمت: کارشناس بهداشت محیط
تحصیلات: کارشناس مهندسی محیط زیست
مسئولیت ها: کارشناس مدارس و مهد کودک ها و کارشناس رابط سامانه سامح شهرستان رشت

 

برای مشاهده اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه اینجا کلیک کنید.

 

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400