شاخصهای مهم واحد بهداشت محیط

 


ردیف

عنوان شاخص                                                                                    سال

85

86

87

88

89

90

91

1

درصد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند.

47.0

56.7

59.0

60.3

65.0

72.9

78.4

2

درصد خانوارهای روستایی برخوردارازشبکه عمومی  آب آشامیدنی

25.8

32.9

36.3

37.2

39.2

42.3

43.8

3

درصد خانوارهای روستایی که  آب آشامیدنی خود راباجوشاندن یاکلرینه نمودن تامین می کنند.

41.0

37.9

35.1

39.0

39.0

39.0

36.0

4

درصد خانوارهای روستایی که دارای توالت بهداشتی هستند

79.3

80.2

82.9

85.9

87.0

89.0

89.0

5

درصد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی خود را به روش بهداشتی جمع آوری ودفع می کنند

25.0

47.0

47.5

61.8

61.8

63.2

71.0

6

درصد خانوارهای روستایی که زباله رابه روش بهداشتی دفع می کنند.

56.1

63.4

71.9

75.2

77.6

81.8

83.0

7

درصد اماکن عمومی شهرستان که دارای معیار بهداشتی وبهسازی هستند.

70.4

74.0

96.7

97.9

98.9

99.9

100.0

8

درصد مراکز تهیه وتوزیع وفروش موا دغذایی شهرستان که دارای معیار بهداشتی وبهسازی هستند.

67.1

68.4

71.6

74.8

80.8

84.4

89.7

9

درصد متصدیان که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند.(درکل شهرستان)

61.6

92.4

66.0

75.3

82.6

83.0

91.0

10

درصد نمونه های آب آشامیدنی که ازنظر آزمایشات باکتریو لوژی مطلوب بوده اند.

95.0

94.5

96.1

96.3

98.6

99.0

99.0

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400