معرفی همکاران

 

ایمیل

سمت

 

نام ونام خانوادگی

 

rashtnutrition@gmail.com

کارشناس مسئول تغذیه

پریسا حصیریان

 

rashtnutrition@gmail.com

کارشناس مامائی

 

نگین امانی

rashtnutrition@gmail.com

کارشناس مراقب سلامت

محبوبه روستایی

 

 

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه ستاد شهرستان:

1.تدوین برنامه عملیاتی به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها به ویژه کووید 19 و تامین و ارتقاء سلامت تغذیه ای جامعه

2.نظارت بر حسن اجرای برنامه های تغذیه جامعه به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها به ویژه کووید 19 و تامین و ارتقاء سلامت تغذیه ای جامعه

3.نظارت بر حسن اجرای برنامه مکمل یاری، مطابق با پروتکل های بازنگری شده

4.اجرای برنامه های آموزشی ویژه پیشگیری و کنترل کووید 19 از طریق رسانه های جمعی به منظور حساس سازی و تاکید بررعایت تغذیه صحیح )از جمله هرم غذایی، کاهش مصرف قند ، نمک و چربی ، مکمل یاری و ...)

5.آموزش و بازآموزی به شکل مجازی به ویژه در خصوص پیشگیری و کنترل کووید 19 برای کارکنان درون بخشی )مراقب سلامت/بهورز، کارشناس تغذیه، پزشک( وبین بخشی توسط ستاد شهرستان

6.تهیه و نظارت بر محتوای آموزشی تغذیه ای ویژه پیشگیری و کنترل کووید 19 مورد استفاده در فضای مجازی بخش دولتی )مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی و)

7.همکاری با صدا و سیمای استانی جهت تهیه برنامه های آموزش تغذیه در پیشگیری و کنترل کووید) 19مانند برنامه های کارشناسی، تهیه پیام های تغذیه ای زیرنویس و ...)

8.حمایت طلبی، پایش، نظارت و مدیریت برنامه های حمایتی تغذیه ای مادران و کودکان در ستاد شهرستان

9پیگیری جلب خیرین سلامت از طریق ستاد خیرین دانشگاه توسط کارشناس ستاد شهرستان)عقد قرارداد با فروشگاههای عرضه مواد غذایی به عهده خیرین می باشد(

10.هماهنگی با واحد جلب حمایت خیرین دانشگاه جهت حمایت تغذیه ای گروه های آسیب پذیر

11.پیگیری اجرای برنامه های بین بخشی و نیز اجرای برنامه های آموزشی تغذیه به ویژه در پیشگیری و کنترل کووید 19 در سایرحوزه ها از جمله آموزش وپرورش، بهزیستی،کمیته امداد،جهاد کشاورزی ، طلاب و فرهنگیان

12.نظارت کارشناس ستاد شهرستان بر عملکرد کارشناسان تغذیه مراکز تحت پوشش

13.شناسایی و معرفی مادران باردار و کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوءتغذیه شناسایی شده در پایگاه ها و مراکز به خیرین دانشگاه

14.دریافت و جمع بندی آمار و عملکرد در سامانه 4030 توسط کارشناس ستاد شهرستان و ارسال به معاونت بهداشتی

15.تهیه شاخص های تغذیه ای به تفکیک و ارائه پس خوراند به مراکز

16.تدوین گزارش عملکرد برنامه های تغذیه در پیشگیری و درمان کووید 19 و برنامه های حمایتی

17.پیگیری تامین مکمل ها با توجه به برآورد و درصد مصرف و پوشش مکمل ها

آخرین بروز رسانی : 09 اسفند 1400