چک لیست کارشناس تغذیه

چک لیست مراقب سلامت

چک لیست  عملکرد مدارس مجری مکمل یاری دانش آموزان

پوشش مراقبت های تغذیه ای براساس سامانه سیب

فرم عملکرد برنامه حمایت تغذیه ای کودکان 6تا59 ماهه

دستور العمل تکمیل فرم عملکرد برنامه حمایتی تغذیه ای

فرم شماره1 مادران حمایتی

راهنمای  تکمیل فرم شماره1 مادران حمایتی مراکز

فرم شماره 2 جمع بندی مادران حمایتی

راهنمای تکمیل فرم شماره 2 جمع بندی مادران حمایتی مراکز

فرم شاخص غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوانان

فرم برآورد دستاوردهای تغذیه

نحوه استخراج دستاوردهای تغذیه

شاخص مشاوره کارشناسان تغذیه

شاخص تن سنجی کودکان

نحوه دسترسی به شاخصهای تن سنجی کودکان 

شاخص تغذیه گروه سنی

نحوه استخراج شاخص های تغذیه ای در سامانه سیب

جدول آموزش و عملکرد کارشناس تغذیه

نمونه کارت آموزش تغذیه مادران 

فرم شاخص تغذیه میانسالان (NCD)و مسیر تعیین شاخص 

 راهنمای ثبت آموزش کاهش مصرف نمک قندو چربی در سامانه سیب

فرم عملکرد برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان زیر پنج سال( ایران اکو) 

فرم عملکرد برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن وچاقی در کودکان و نوجوانان( ایران اکو) 

فرم شماره 1: پایش وارزشیابی برنامه مشارکتی - حمایتی یا حمایتی

 

آخرین بروز رسانی : 14 اسفند 1400