در حوزه دارویی


کنترل  ونظارت مداوم بر امور انبار داروئی که وظیفه تحویل داروهای درخواست شده از شرکتهای داروئی و کنترل تعداد و نوع اقلام و تاریخ انقضاء آنها و نیز تحویل داروها واقلام بهداشتی درخواست شده از سوی مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت را به مراکز مذکور به عهده دارد

رسیدگی ، کنترل و پاسخ دادن درخواستهای مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش که به واحد امور داروئی تحویل داده می شود بر حسب نیاز مراکز ، موجودی شرکتهای داروئی و موجودی انبار

بازرسی وسر کشی به مراکز بهداشتی درمانی  شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش به طور مداوم وکنترل ایرادها و بی نظمی ها و اشکالات موجود و احیاناً تشویق موارد

اعلام تغییر قیمتهای اعلام شده از سوی شرکتهای داروئی به مراکز تحت پوشش

مطابقت دادن تغییر قیمتهای اعلام شده از سوی شرکتهای داروئی با تغییر قیمتهای پذیرفته شده از سوی بیمه ها  برای جلوگیری از کسورات و ضررهای احتمالی

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400