ردیف

شاخص های دارویی

سال 90

سال 91

12

سرانه مصرف دارو

14153

17137

13

میانگین قسمت نسخ خصوصی

18091

26221

14

بار مراجعه

65%

53%

15

میزان کل اعتبار هزینه شده در بخش خصوصی

2153588685

2458618675

16

میزان کل اعتبار هزینه شده در بخش شرکتهای دولتی

468977293

664114616

17

میزان اعتبار هزینه شده برای خانه بهداشت

4381182

7369825

18

تعداد نسخ در بخش خصوصی

100924

93764

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400